Κύκλοι Επιμόρφωσης

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

ΒΟΛΟΣ

ΞΑΝΘΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

 

ΚΥΚΛΟΣ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
11 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού
17 Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο εφαρμογών και παραδείγματα
18 Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας
19 Ηλεκτρονικά συστήματα ενιαίων σημείων επαφής (one stop shops). Παραδείγματα και επιτυχημένες εφαρμογές

 

ΚΥΚΛΟΣ 2 ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
11 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού
16 Δίκτυα στο Φυσικό, Ανθρωπογενές και Κοινωνικό  Περιβάλλον
17 Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο εφαρμογών και παραδείγματα
18 Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας

 

ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
4 Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων
8 Στατιστική ανάλυση δεδομένων – SPSS
9 Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών
14 Χωρική Ανάλυση

 

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
3 Τηλεπισκόπηση
5 Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
9 Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών
13 Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
14 Χωρική Ανάλυση

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
3 Τηλεπισκόπηση
6 Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπρεσίες, υποδομές)
7 Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining) από χωρο-χρονικά δεδομένα
8 Στατιστική ανάλυση δεδομένων – SPSS

 

ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3 Τηλεπισκόπηση
4 Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων
9 Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών
11 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού
17 Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο εφαρμογών και παραδείγματα

 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
3 Τηλεπισκόπηση
4 Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων
12 Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη διαχείριση Περιβαλλοντικής Πληροφορίας
15 Ανάλυση χωρο-χρονικών πληροφοριών από αισθητήρες και παρατηρητές

 

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
4 Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων
5 Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
6 Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπηρεσίες, υποδομές)
10 Μέθοδοι χρήσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τηλεφωνικής έρευνας

 

ΚΥΚΛΟΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
8 Στατιστική ανάλυση δεδομένων – SPSS
9 Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών
18 Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας
19 Ηλεκτρονικά συστήματα ενιαίων σημείων επαφής (one stop shops). Παραδείγματα και επιτυχημένες εφαρμογές

 

ΚΥΚΛΟΣ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
4 Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων
6 Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπηρεσίες, υποδομές)
12 Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη διαχείριση Περιβαλλοντικής Πληροφορίας
13 Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
14 Χωρική Ανάλυση

 

ΚΥΚΛΟΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5 Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
6 Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπηρεσίες, υποδομές)
7 Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining) από χωρο-χρονικά δεδομένα
10 Μέθοδοι χρήσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τηλεφωνικής έρευνας
15 Ανάλυση χωρο-χρονικών πληροφοριών από αισθητήρες και παρατηρητές
16 Δίκτυα στο Φυσικό, Ανθρωπογενές και Κοινωνικό  Περιβάλλον