Περιγραφή Προγράμματος

Μαθήματα προγράμματος

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) 15 1,5
2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 30 3
3 Τηλεπισκόπηση 30 3
4 Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων 30 3
5 Χωρικές Βάσεις Δεδομένων 30 3
6 Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπρεσίες, υποδομές) 30 3
7 Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining) από χωρο-χρονικά δεδομένα 30 3
8 Στατιστική ανάλυση δεδομένων – SPSS 30 3
9 Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών 30 3
10 Μέθοδοι χρήσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τηλεφωνικής έρευνας 15 1,5
11 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού 30 3
12 Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη διαχείριση Περιβαλλοντικής Πληροφορίας 30 3
13 Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον 15 1,5
14 Χωρική Ανάλυση 30 3
15 Ανάλυση χωρο-χρονικών πληροφοριών από αισθητήρες και παρατηρητές 15 1,5
16 Δίκτυα στο Φυσικό, Ανθρωπογενές και Κοινωνικό  Περιβάλλον 30 3
17 Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο εφαρμογών και παραδείγματα 30 3
18 Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσών και επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας 30 3
19 Ηλεκτρονικά συστήματα ενιαίων σημείων επαφής (one stop shops). Παραδείγματα και επιτυχημένες εφαρμογές 30 3

 

Περιεχόμενο μαθημάτων

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) Γεωγραφικά δεδομένα και γεωγραφικές οντότητες. Διαστάσεις των γεωγραφικών οντοτήτων. Βασικές Αρχές Εντοπισμού Θέσης. Πηγές και Μεθοδολογίες καταγραφής γεωγραφικών δεδομένων. Τεχνολογίες των Συστημάτων Εντοπισμού Θέσης. Μετρήσεις και Εκτίμηση Δεδομένων. Διάδοση και Επιδράσεις Μετασχηματισμοί και Συστήματα Αναφοράς. Μέθοδοι Προσδιορισμού Θέσης σε Ασύρματα Δίκτυα. Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (αεροπλάνων, πλοίων, cargo, στόλου, κ.λπ.).
2 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Εισαγωγή στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα. Συστατικά μέρη ΣΓΠ: δεδομένα – υλικό – λογισμικό. Φύση και διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων. Μοντέλα – δομές χωρικών δεδομένων. Εισαγωγή στο σχεδιασμό ΣΓΠ. Οργάνωση και αποθήκευση των γεωγραφικών δεδομένων. Βασική ανάλυση Γεωχωρικών δεδομένων. Παραγόμενα GIS. Εκμάθηση λογισμικών ΣΓΠ. Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων.
3 Τηλεπισκόπηση Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Τηλεπισκόπησης. Φυσική της τηλεπισκόπισης. Δορυφορικά και αερομεταφερόμενα συστήματα. Εισαγωγή στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αεροφωτογραφιών. Ραδιομετρική και γεωμετρική ενίσχυση ψηφιακών εικόνων. Άλγεβρα εικόνων. Δείκτες βλάστησης. Πολυφασματική ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων. Εκτίμηση ακρίβειας ταξινομημένων εικόνων.  Ραδιομετρική και γεωμετρική ενίσχυση ψηφιακών εικόνων, ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων.
4 Θεματική Χαρτογραφία / Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων Απόκτηση βασικών γνώσεων χαρτογραφίας και γνωριμία με τις ανάλογες εφαρμογές. Βασικές αρχές και έννοιες της Θεματικής Χαρτογραφίας. Πηγές Χαρτογραφικών Δεδομένων. Χαρτογραφικά σύμβολα και οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων. Οπτική αντίληψη και χρώμα. Χρωματική θεωρία και μοντέλα. Δημιουργία και προδιαγραφές χρώματος και μοτίβου Χάρτες κουκίδων. Μοντέλα δεδομένων για ψηφιακή θεματική χαρτογράφηση. Δυναμικοί και δια-δραστικοί θεματικοί χάρτες. Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης στον Παγκόσμιο Ιστό.
5 Χωρικές Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στις Βάσεις Χωρικών Δεδομένων. Μοντέλα και Λειτουργίες. Εννοιολογικός και Λογικός Σχεδιασμός. Γλώσσες Ερωτημάτων. Δεικτοδότηση Χωρικών Δεδομένων. Συστήματα ΒΔ για χωρικά δεδομένα (Oracle Spatial, MS SQL Server, PostgreSQL/PostGIS).
6 Μηχανική Γνώσης για γεωγραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα, υπηρεσίες, υποδομές) Εισαγωγή στη Μηχανική Γνώσης. Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό. Γλώσσες Σήμανσης (MarkUp). XML/XML Schema. Μεταδεδομένα – Γεωγραφικά Μεταδεδομένα.. Οντολογίες Γεωγραφικών Πεδίων. Διαλειτουργικότητα. Διεθνή Πρότυπα  Ανταλλαγής Γεωγραφικών Δεδομένων και Υπηρεσιών. Οι Γλώσσες GML, KML και SVG. Υποδομές Χωρικών Δεδομένων.
7 Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining) από χωρο-χρονικά δεδομένα Εισαγωγή στην Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα. Προ-επεξεργασία Δεδομένων. Βασική Κατηγοριοποίηση. Εναλλακτική Κατηγοριοποίηση. Βασικές Αρχές Συσταδοποίησης. Προηγμένες Τεχνικές Συσταδοποίησης. Ανακάλυψη Κανόνων Συσχετίσεων. Ανίχνευση Αποκλίσεων. Τεχνικές Οπτικοποίησης Πληροφορίας. Αξιολόγηση Συστημάτων Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα.
8 Στατιστική ανάλυση δεδομένων – SPSS Εισαγωγή στην ανάλυση, Εφαρμογές περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης, Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς, έλεγχος κανονικότητας, Εφαρμογές επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης: Έλεγχος υποθέσεων (Μηδενική και εναλλακτική υπόθεση, επίπεδο σημαντικότητας, στατιστικός έλεγχος- έμφαση στα στατιστικά τεστ που ενδείκνυνται ανάλογα με τη φύση των μεταβλητών και της υπόθεσης), Εφαρμογές επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης: Εκτιμητική, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Ανάλυση (απλής και πολλαπλής) γραμμικής παλινδρόμησης στο SPSS, Παραγοντική ανάλυση (factor analysis) στο SPSS, Ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis) στο SPSS, Χρήση του SPSS-text analysis for surveys και εξόρυξη γνώσης από κείμενο (text mining), Χρήση ειδικών modules του SPSS και άλλων στατιστικών πακέτων για την διαχεόριση κοινωνικών και άλλων δεδομένων.
9 Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών Εμπειρική έρευνα και εφαρμογές στον κοινωνικό τομέα και στις εξωτερικές συνθήκες που τον περιβάλλουν, Διασφάλιση αξιοπιστίας και εγκυρότητας της εφαρμοσμένης γνώσης, Νέες τεχνολογίες καινοτομίες και εφαρμογές στον κοινωνικό τομέα με τη χρήση  ποσοτικών μεθόδων, Νέες τεχνολογίες, καινοτομίες  και εφαρμογές  στον κοινωνικό τομέα με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων, Πλαίσιο εφαρμογής στη διαχείριση αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων  σε περιφερειακό επίπεδο, Αξιοποίηση ερευνητικού υλικού  για εφαρμογές στο πλαίσιο της  θεσμικής ολοκλήρωσης και  του λειτουργικού εκσυγχρονισμού της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, -Αξιοποίηση ερευνητικού υλικού  και εφαρμογές στο πλαίσιο των   Περιφερειακών  πολιτικών και δικτυώσεων για την υποστήριξη της απασχόλησης, Νέες τεχνολογίες και ερευνητικές πρακτικές σε  μεταβαλλόμενες συνθήκες   οργάνωσης της εργασίας.
10 Μέθοδοι χρήσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τηλεφωνικής έρευνας Μεθοδολογία σχεδιασμού κοινωνικών ερευνών, Σχεδιασμός  ερωτηματολογίου, Σχεδιασμός ερωτηματολογίου / παραδείγματα, Μέθοδοι δειγματοληψίας, Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια /  μεθοδολογικοί προβληματισμοί, Χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και τηλεφωνική έρευνα μέσω συστήματος CATI.
11 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού Χώρος και Περιφέρεια: Μορφές, σχέσεις, συστήματα ταξινόμησης. Αναζήτηση και παρουσίαση περιφερειακών δεδομένων. Αποτύπωση της φυσιογνωμίας των χωρικών μονάδων: Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης, λόγοι και ποσοστά. Περιφερειακές ανισότητες – περιφερειακό πρόβλημα. Μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων: μέτρα διασποράς και συγκέντρωσης. Εφαρμογές της SWOT Analysis. Χωροταξικός σχεδιασμός: Αρχές, κατευθύνσεις, διαδικασίες και μεθοδολογία. Χώρος και χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα. Χωροθέτηση ανθρώπων και δραστηριοτήτων. Εφαρμογές ΣΓΠ στην Περιφερειακή Ανάλυση και τον Χωροταξικό Σχεδιασμό.
12 Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη διαχείριση Περιβαλλοντικής Πληροφορίας Εργαλεία και τις μέθοδοι περιβαλλοντικών ΣΓΠ. Ανάλυση γεωγραφικών/ περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συνδυασμός εργαλείων και μεθόδων. Ανάλυση πρακτικών δεξιοτήτων για την προσέγγιση περιβαλλοντικών πληροφοριών. Σπουδή περιπτώσεων περιβαλλοντικών ΓΣΠ. Θεωρητική προσέγγιση περιβαλλοντικών θεμάτων και πως αυτά σχετίζονται με υφιστάμενα τεχνολογικά εργαλεία.
13 Ειδικά θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στ Θαλάσσιο Περιβάλλον Μεθοδολογίες στα ΓΣΠ (παρεμβολή, γεωστατιστική, πολυκριτηριακή ανάλυση) για την παράκτια διαχείριση, την ανίχνευση των επιπέδων ευτροφισμού σε παράκτιες ζώνες, τη μελέτη της χωρικής κατανομής παραμέτρων που σχετίζονται με θαλάσσια ρύπανση. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων με τη μορφή θεματικών χαρτών.
14 Χωρική Ανάλυση Μεθοδολογίες και τεχνικές για την οπτική παρουσίαση, διερεύνηση και μοντελοποίηση χωρικών δεδομένων. Παρουσίαση των βασικών εννοιών και μεθόδων χωρικής στατιστικής, όπως η ανάλυση χωρικών σημειακών προτύπων και η μοντελοποίηση χωρικών μεταβλητών, και εφαρμογή τους σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων. Απόκτηση βασικής ικανότητας αντιμετώπισης προβλημάτων που έχουν σχέση με γεωγραφικές δεδομένα και την απόκτηση ικανότητας στην χρήση στατιστικών υπολογιστικών εφαρμογών στον Η/Υ (ArcGIS, MatLab, R, και άλλα).
15 Ανάλυση χωρο-χρονικών πληροφοριών από αισθητήρες και παρατηρητές Εισαγωγή στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων. Θέματα Δικτύου και Ενέργειας. Θέματα Τοπολογίας, Δρομολόγησης και Συγχρονισμού. Δομικά στοιχεία Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων. Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Δικτύων Αισθητήρων.
16 Δίκτυα στο Φυσικό, Ανθρωπογενές και Κοινωνικό Περιβάλλον Εισαγωγή στη θεωρία των γράφων και στοιχεία τοπολογίας. Ανάλυση δικτύων (πλοήγηση μέσα στο αυτοκίνητο, ανάλυση χρόνου διαδρομής, εύρεση βέλτιστης διαδρομής, το πρόβλημα του ταξιδεύοντα πωλητή). Ανάκτηση χωρικής πληροφορίας από το Twitter. Εξόρυξη Γνώσης από κείμενα στο Twitter. Γεωγραφική Συσταδοποίηση στο Twitter. FaceBook API: Ολοκληρωμένες υπηρεσίας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων κοινωνικής δικτύωσης.
17 Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο εφαρμογών και παραδείγματα Βιώσιμη ανάπτυξη και Νομοθετικό Πλαίσιο. Βιώσιμη ανάπτυξη: Ανάλυση της οικονομικής της διάστασης. Οι σχέσεις μεταξύ βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης. Διακυβέρνηση: Ανάλυση της οικονομικής της διάστασης. Οι σχέσεις μεταξύ διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης από οικονομικής πλευράς. Μεθοδολογίες χρήσης υπολογιστικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (παραδείγματα).
18 Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας Ποιοτική Διαφοροποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στη βάση του καταστατικού και του οργανογράμματος  φορέων και επιχειρήσεων στον κοινωνικό τομέα, Εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων  για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις, Κοινωνικά και περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια των προϊόντων και των υπηρεσιών, Ανάπτυξη συγκρίσιμων δεικτών ποιότητας, Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πλαίσιο εφαρμογής δεικτών και συγκριτικά αποτελέσματα, Κώδικες δεοντολογίας-πρότυπα διαχείρισης, Ανάλυση οικονομικών, κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στο πλαίσιο της ΕΚΕ, Διαχείριση της αλλαγής σε επίπεδο επιχείρησης με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, Εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας και  κατευθυντήριων γραμμών και κωδικών εταιρικής διακυβέρνησης, Εφαρμογές στην κοινωνική οικονομία. Κοινωνική λογιστική, Τράπεζες χρόνου: Λειτουργία και εφαρμογές
19 Ηλεκτρονικά συστήματα ενιαίων σημείων επαφής (one stop shops). Παραδείγματα και επιτυχημένες εφαρμογές Μετεξέλιξη των οργανωσιακών λειτουργιών φορέων και  δομών σε Ενιαία Σημεία Επαφής, Θεματικές δικτυώσεις, πολλαπλά πεδία εφαρμογής και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις, Εφαρμογές σε  δικτυώσεις δομών και φορέων, Κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράμετροι, Εφαρμογή Ενιαίων  Σημείων Επαφής για κάλυψη κριτηρίων ποιότητας στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, Εφαρμογές σε συστήματα παραπομπών και του καταμερισμού της προσφοράς υπηρεσιών διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών, Εφαρμογή Ενιαίων  Σημείων Επαφής για συμβουλευτική, προσανατολισμό και συνοδευτικές υπηρεσίες, Διερεύνηση-διάγνωση αναγκών και δυνατοτήτων ομάδων στόχου, Εφαρμογή Ενιαίων  Σημείων Επαφής για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, Εφαρμογές και παραδείγματα μέσα από τη συγκριτική αξιολόγηση κοινωνικών επιχειρήσεων  και οργανισμών  (Benchmarking).